top of page

Denizli Hükümet Konağı  ,2009 

Mimari Ekip: Hüseyin Yalçın Sağlıkova, Burak Sağlıkova , Korkut Yıldırım

Peyzaj Mimarı: Süveyda Bayraktar Atagür 

Şehir Plancısı: Nüket İpek Çetin, Nadin Demircioğlu

 
 
PROJE AÇIKLAMA RAPORU
 
1. Yapı adasının kent yaşamı için öneminin taspit edilmesi ve bu doğrultuda çekim merkezi oluşturacak bir yapı adasının oluşturulması
2. Yapı adasına nasıl bir kimlik kazandırılacağının tespiti
3. Dönüşüm ve görevlendirme
4. Girişi yönünün tayin edilmesi
5. Meydan oluşturulması
6. Çevreye saygılı bir konumlandırma
7. İşlev,yön ve gün ışığı doğrultusunda kitlenin tasarlanması
 

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Kayalık Caddesi’nin kesişme noktasında yeralan proje alanı, kuzeyinde Denizli Ticaret Borsası ve Ulu Camii, kuzeybatısında Atatürk Müzesi ve tarihi hamamlar, batısında Atatürk Parkı ve yeraltı çarşısı, güneybatısında ise Gazi İlköğretim Okulu gibi şehir hayatı için önem taşıyan yapılar ile çevrilidir.

Yukarıda adı geçen yapıların taşımış olduğu işlevlerin yanısıra, halihazırda yapı adası üzerinde bulunan idari ve eğitim yapıları proje alanının önemini arttırmakta; ve proje alanı üzerinde alınacak isabetli kararlar ve düzenlemeler doğrultusunda bölgenin şehir için bir sinerji yaratacağı ve çekim merkezi olacağı düşüncesini pekiştirmektedir.

 

Kız Meslek Lisesi tarihçesi ve üstlenmiş olduğu görev sebebiyle şehir için önem arzetmekte olup korunmasına karar verilmiştir.Bunun yanısıra mevcut vilayet binasının gerekli güçlendirme çalışmalarını müteakiben Halk Eğitim Merkezi’ne dönüştürülerek  Kız Meslek Lisesi ve Gazi İlköğretim Okulu ile birlikte projenin eğitim ayağını oluşturması düşünülmektedir.

Endüstri Meslek Lisesi’ne ait taş binalar ise gerek strüktürü gerekse plan şeması itibarıyla birbirleri ile bağlantılı istendiğinde birlikte kullanılabilen 3 adet sergi salonuna imkan tanımaktadır.Yapının kuzeyinde konferans salonu, doğusunda ise anfitiyatro tasarlanmış olup her iki yapı da yarı açık bir geçiş ile sergi salonlarına bağlanmaktadır.Bu üç unsurun oluşturmuş olduğu kompozisyon ise oluşturulması düşünülen cazibe merkezinin kültürel yönünü temsil etmektedir.

 

Turan Güneş Caddesi’nin proje alanına ait yapı adası içinden geçen kısmı ile 554. Sokak iptal edilerek 3 yapı adası tek bir yapı adasına dönüştürülmüştür.Ada üzerindeki yapılara ilişkin yeni görevlendirme ve dönüşümleri müteakiben ana girişin şehir trafiği için büyük önem taşıyan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan verilmesi kararlaştırılmıştır.Turan Güneş Caddesi, Kültür Merkezi(eski Endüstri Meslek Lisesi) ve Halk Eğitim Merkezi’nin sınırladığı ve çekim noktası olabilecek bir meydan oluşturulması amacıyla yeni vilayet binası geriye çekilerek konumlandırılmıştır.Bu konumlandırma esnasında mevcut yeşil alanların korunmasına veya asgaride etkilenmesine özen gösterilmiştir.

 

Kütle yapısı oluşturulurken yapı adası üzerindeki binaların aynı temele oturan ve birbirinin türevi olan plan şemaları ve birbiriyle olan uyumları dikkate alınmış ve bu plan şemalarının idari bir yapı için ideal formlar olduğu düşüncesinden yola çıkılarak bina kütlesi oluşturulmuştur.

Aynı zamanda bir geçit olarak da adlandırılabilecek bir holün birbirine bağladığı 3 katlı üç adet blok güneş kontrolünü sağlamak amacıyla ortak bir saçakla birleştirilmiştir.Mevcut aks sistemi üzerinde yeralan ve her üç bloktan da en az bir aks taşan kolonlar vasıtası ile saçak taşıtılmış; güneş ışınlarını bloklar arasındaki avlular vasıtası ile ofislere kontrollü olarak iletebilmek amacıyla strüktürü oluşturan ana ve tali kirişler açıkta bırakılmıştır.

 

Toplantı ve yemek salonu gibi yüksek yoğunluklu mekanların trafiğini hafifletmek amacıyla,bu mekanlar güney yönünde kat hollerine “takılmış” ve kullanıcı sirkülasyonunun kat hollerini derinlemesine kullanması temin edilmiştir.

Kütlenin kuzeyinde yeralan blok başkanlığa tahsis edilmiş olup farklılaşarak algılanması amacıyla batı yönünde saçağın dışına çıkarılmıştır.Her üç katta da bağlayıcı fonksiyon gören holleri batı güneşinden koruyabilmek amacıyla saçak bir aks kadar dışarı çıkarılmış ve ihtiyaç duyulan yüksekliğe kadar güneş kırıcılar kullanılmıştır.

bottom of page